H-LIFE
App
Movie
Music
more
< Back

guRu by Truelife

อาเซียนร่วมช่วยจัดการพิบัติภัยน้ำท่วมไทย

คอลัมน์ บันทึกอาเซียน | ASEAN DIARY

ตอน อาเซียนร่วมช่วยจัดการพิบัติภัยน้ำท่วมไทย

โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

 

 

 

(คำแปล)

คำแถลงจากประธานอาเซียน เรือง น้ำท่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Statement by Chair of ASEAN on the Floods in Southeast Asia

 

          รัฐสมาชิกอาเซียนขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึ้งและขอส่งความห่วงหาอาลัยไปยังรัฐบาลและประชาชนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหลายที่ได้สูญเสียชีวิตและความเสียหายทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังที่เกิดผลกระทบในหลายประเทศ รวมทั้ง กัมพูชา สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม

          รัฐสมาชิกอาเซียนหวังว่าครอบครัวผู้ประสพภัยภิบัติซึ่งต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว และที่กำลังได้รับทุกข์อยู่จะได้รับพลังให้เกิดความเข้มแข็งและได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับความสุขสะดวกสบายในระหว่างที่ต้องเผชิญวินาศภัยครั้งนี้ รัฐสมาชิกอาเซียนหวังว่ารัฐบาลและประชาชนของประเทศที่ได้รับภิบัติภัยจะกลับพลิกฟื้นขึ้นมาจากวินาศภัยด้วยจิตใจอันเข้มแข็งมีพลังในการฟื้นฟูเพื่อกลับมาสร้างชุมชนให้ชีวิตกลับมาเป็นปรกติสุขดังเดิม

          ในโอกาสนี้รัฐสมาชิกอาเซียนก็ขอแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบตามจังหวะเวลาและตามความต้องการที่เหมาะสม ด้วยน้ำใจแห่งความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน

          รัฐสมาชิกอาเซียนขอย้ำอีกด้วยถึงความสำคัญในการมีความร่วมมือกันอย่างแข็งขันและการประสานงานกันในบรรดารัฐสมาชิกอาเซียน และเชื่อว่าการมีผลอย่างสมบูรณ์ในการบังคับใช้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการพิบัติภัยและการปฏบิติงานในภาวะฉุกเฉิน [ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)] และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของศูนย์ประสานงานอาเซียนว่าด้วยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการจัดการพิบัติภัย [ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)] ทั้งหมดนี้จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมขีดความสามารถอันสำคัญในการจัดการพิบัติภัยในภูมิภาค

 

 

จาการ์ตา, 12 ตุลาคม 2011

 

          หลังจากออกคำแถลงแล้วอาเซียนก็ส่งทีมประเมินสถานการณ์เคลื่อนที่เร็วฉุกเฉินอาเซียน (ASEAN-Emergency Rapid Assessment Team - ERAT) เข้ามาประเมินสถานการณ์ภิบัติภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยทันที ในวันที่ 15 ตุลาคม 2011 ทีมงาน ASEAN-ERAT ประด้วยสมาชิก 5 คน จากบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทำงานร่วมกับ ERAT ฝ่ายไทย 3 คน โดยได้รับความช่วยเหลือร่วมมือประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย (ศปภ) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของไทย และได้ตั้งสำนักงานอยู่บนชั้นสองของ ศปภ. ที่อาคารสนามบินดอนเมือง ทีม ASEAN-ERAT ของอาเซียนได้ทำงานติดตามรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกด้านเกี่ยวกับภิบัติภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งนี้ในประเทศไทย รวบรวมปัญหา ความสูญเสียเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือ การบริหารจัดการแก้ปัญหาของฝ่ายไทย อีกทั้งออกสำรวจภาคสนามเยี่ยมพื้นที่ประสพภัยหลายแห่ง เช่นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปทุมธานี ฯลฯ 

          ASEAN-ERAT เป็นทีมงานที่ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพิบัติภัยต่างๆ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดภัยในอาเซียนและประเทศอื่นๆในโลก ASEAN-ERAT จัดตั้งขึ้นโดย คณะกรรมการจัดการพิบัติภัยอาเซียน (ASEAN Committee on Disaster Management - ACDM) ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยด้านการจัดการพิบัติภัยในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน หลังการจัดตั้งแล้ว ASEAN-ERAT ก็ได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ภิบัติภัยที่สำคัญหลายครั้งเช่น เหตุพิบัติภัยพายุไซโคลนนากีสในเมียนม่าร์ เดือนพฤษภาคม 2008, เหตุน้ำท่วมในลาว ปี 2009 และ คลื่นยักษ์ซึนามิที่เกาะเมนทาไว (Mentawai Island) ในอินโดนีเซีย เดือนตุลาคม 2010

          การปฏิบัติงานของ ASEAN-ERAT อยู่ภายใต้การสั่งการของหน่วยงานของอาเซียนชื่อ “ศูนย์ประสานงานอาเซียนว่าด้วยการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการพิบัติภัย (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management - AHA Centre) ทำงานประสานใกล้ชิดกับเลขาธิการอาเซียน ในฐานะผู้ประสานงานช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Humanitarian Assistance Coordinator - ปัจจุบันคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ คนไทยคนที่สองที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน นับแต่ปี 1967) 

          AHA Centre ตั้งขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา และจะได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ณ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 กลางเดือนพฤศจิกายน ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย 

          AHA Centre ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานทุกอย่างเกี่ยวเรื่องพิบัติภัยในอาเซียน ไมว่าจะเป็นเรื่องการระดมทรัพยากรบุคคลม เงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆที่จะได้จากความร่วมมือกับรัฐสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆในโลก

          ASEAN-ERAT เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนในการจัดการพิบัติภัยในภูมิภาค ภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยเรื่องการจัดการพิบัติภัยและการปฏิบัติงานยามฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response - AADMER)

          ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะเลขาธิการอาเซียนกล่าวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2011 ว่า “การส่งทีม ASEAN-ERAT มายังช่วยจัดการวิฤติน้ำท่วมในประเทศไทย เป็นการแสดงถึงน้ำใจไมตรีแห่งการเป็นมิตรสหายกันในอาเซียน ช่วยเหลือกันในยามเกิดพิบัติภัยโดยมีกลไกระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งสามารถฟื้นฟูบูรณะสังคมตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังเหตุวินาศภัยต่างๆที่เกิดขึ้น

 

 

http://www.asean.org/26691.htm

http://www.asean.org/ChairmanASEAN_FloodsinSoutheastAsia.pdf

 

 

 

 

TOP